Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 021 (020) -

Tạ ơn Thiên Chúa cho vua

 

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của Ðavít.

2 Lạy Yavê, uy hùng của Người là mối hoan lạc cho vua

và ngài sẽ nhảy mừng biết bao bởi có Người tế độ!

3 Lòng ngài ước nguyện sao, Người ban cho như ý,

môi ngài khấn vái gì, Người đã chẳng từ.

4 Vì Người đem chúc lành diễm phúc mà ra đón Ngài,

Người lấy triều thiên vàng thập thành đặt lên đầu ngài.

5 Phúc thọ ngài xin với Người, Người đã khấng ban,

những ngày trường miên muôn thời vạn kiếp.

6 Lớn thay vinh quang của ngài, bởi có Người tế độ,

oai phong lẫm liệt, Người đã mặc cho ngài.

7 Người đã đặt ngài làm nguồn chúc lành vạn đại,

Người cho ngài hân hoan vui sướng trước tôn nhan Người.

8 Ðức vua tin vững vào Yavê,

và bởi nghĩa dày của Ðấng tối cao,

ngài sẽ không hề nao núng.

9 Tay ngài túm được mọi kẻ thù ngài,

tay phải ngài túm được các kẻ ghét ngài,

10 Ngài sẽ biến chúng nên tựa lò thiêu,

lúc ngài lộ diện,

Yavê thịnh nộ sẽ vùi sống chúng

và lửa bùng thiêu cháy.

11 Miêu duệ chúng, ngài sẽ tru di sạch đất,

và giống nòi chúng biến khỏi con cái loài người.

12 Cho đi chúng muốn giáng họa cho ngài,

cho đi chúng mưu mô quỉ kế,

chúng cũng bất lực vô phương.

13 Vì ngài sẽ bắt chúng quay lưng tẩu thoát,

nhắm mặt chúng, ngài sẽ trương cung.

14 Yavê, xin chỗi dậy oai hùng!

Chúng tôi nguyện sẽ đàn ca xướng hát dũng lực của Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page