Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 141 (140) -

Chống lại kẻ dữ lôi kéo

 

1 Thánh vịnh. Của Ðavít.

Lạy Yavê, tôi kêu với Người, xin mau đến với tôi,

xin lắng nghe tiếng tôi kêu lên Người.

2 Ước gì lời tôi nguyện lên hương trước nhan Người,

và tay tôi giơ lên làm lễ vật chiều hôm!

3 Lạy Yavê, xin đặt vệ phòng bên miệng tôi,

nơi cửa môi tôi, xin cho canh giữ.

4 Xin chớ để lòng tôi chiều theo sự dữ,

lăn lộn trong những việc bất lương,

hùa theo bọn người tác quái!

Vâng, cao lương mỹ vị của chúng, tôi không nếm.

5 Người lành vị tình, xin cứ đánh cứ phạt,

nhưng dầu thơm [kẻ dữ] đầu tôi sẽ không xức,

luôn luôn tôi nguyện, tôi cầu,

ngay giữa những kẻ dữ dằn độc ác!

6 Chúng đã rơi vào tay Ðá Tảng! Ðấng phán xét chúng,

nhưng Người nghe lời lẽ của tôi, niềm vui của Người,

7 như nơi thửa đất hủng hê nứt nẻ,

xương cốt chúng vãi tung nơi cửa âm ty,

8 Mắt tôi trông lên Người, lạy Yavê, Chúa tôi,

nơi Người, tôi nương ẩn, xin đừng thí bỏ mạng tôi,

9 xin giữ tôi khỏi tròng chúng giăng,

khỏi bẫy của phường tác quái.

10 Trong lưới chúng bày, ác nhân hãy nhào vào đó,

còn tôi, một mình tôi sẽ ngang qua!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page