Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 092 (091) -

Bài ca người công chính

 

1 Thánh vịnh. Ca ngợi. Cho ngày Sabbat.

2 Phúc thay được cám tạ Yavê,

và đàn ca Danh Người, lạy Ðấng Tối Cao,

3 được cao rao ơn Người lúc thái tảo,

và đức tín trực của Người thâu canh,

4 với tiếng thập huyền cùng tiếng sắt

với tiếng cầm ngâm nga.

5 Vì, lạy Yavê,

Người làm tôi vui sướng nơi công việc của Người,

nơi các kiệt tác tay Người, tôi sẽ reo vui.

6 Vĩ đại thay kiệt tác của Người, lạy Yavê,

sâu thẳm dường bao các mưu cơ của Người!

7 Phường cục súc không hề biết được,

và kẻ điên dại không hiểu điều ấy.

8 Cho đi phường gian ác sởn sơ như cỏ xanh,

và lũ tác quái hết thảy đơm hoa,

chúng cũng chỉ chờ tiệt vong mãi mãi.

9 Nhưng Người, lạy Yavê, cho đến đời đời,

Người vẫn cao siêu tuyệt vời.

10 Vì này các địch thù của Người, lạy Yavê,

vì này các địch thù của Người bị diệt,

và chúng tiêu tan, những phường tác quái!

11 Uy của tôi, Người dương cao ví thể sừng trâu,

Người cho tôi thấm đượm dầu tươi mát.

12 Mắt tôi ngó thẳng những kẻ rình tôi,

tai tôi nghe (tiếng khóc) của lũ ác tâm niễu hại.

13 Người công chính ví thể chà là trổ hoa,

mọc cao dường thể bách tùng Liban.

14 Trồng nơi nhà của Yavê,

sởn sơ trong chốn tiền đình Thiên Chúa chúng ta,

15 già cỗi chúng còn sai quả,

thân cương nhựa, lá xanh tươi.

16 Ðể cao rao Yavê ngay chính,

Người là Ðá tảng của tôi,

nơi Người không có mảy may gian tà.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page