Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 082 (081) -

Chống những vua chúa ngoại đạo

 

1 Thánh vịnh. Của Asaph.

Thiên Chúa đứng dậy trong thiên đình,

giữa hàng chư thần, Người tuyên án:

2 "Cho đến bao giờ các ngươi còn xét xử oan ức,

còn nể mặt lũ ác nhân!

3 hãy xử cho người hèn mọn, mồ côi,

hãy giải oan cho người khốn khó bần cùng!

4 Hãy cứu kẻ mọn hèn nghèo khó,

giựt chúng khỏi tay lũ ác nhân!"

5 Chúng chẳng hay cũng chẳng hiểu,

chúng rờ rẫm trong tối tăm,

nền móng cõi đất bị đảo điên!

6 Tôi đã nói: "Các ngươi là thần,

là con cái Ðấng Tối Cao hết thảy!

7 Nhưng không! giống hệt phàm nhân, các ngươi sẽ chết,

như bất cứ [xác phàm] nào, các ngươi sẽ đọa!

8 Xin hãy chỗi dậy, lạy Thiên Chúa,

xin hãy xét xử cõi đất,

vì chính Người có chủ quyền trên hết thảy các dân.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page