Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 028 (027) -

Cầu khẩn và tạ ơn

 

1 Của Ðavít.

Tôi kêu với Người, lạy Yavê,

Tảng đá của tôi, xin chớ bưng tai lại với tôi.

Kẻo bởi Người làm ngơ,

tôi lại hóa ra như kẻ xuống mồ!

2 Xin nghe tiếng tôi nài van

lúc tôi kêu cứu với Người,

lúc tôi giơ tay lên

hướng về thâm cung thánh điện của Người.

3 Xin đừng lùa tôi đi với hạng ác nhân,

với phường tác quái,

cùng bạn bè, chúng nói "bình an",

nhưng trong lòng chúng mưu điều ác.

4 Xin trả lại chúng theo việc tay chúng làm,

và hoàn lại nghiệp đời cho chúng.

5 Vì chúng chẳng am tường các việc Yavê,

và công trình tự tay Người gầy nên,

xin Người phá chúng đi, chứ đừng dựng lại!

6 Chúc tụng Yavê,

vì Người đã nghe tiếng tôi nài van!

7 Yavê là sức mạnh và là thuẫn đỡ cho tôi,

nơi Người lòng tôi trông cậy.

Tôi được phù trì và lòng hoan hỉ,

với lời ca hát tôi cám tạ Người.

8 Yavê là sức mạnh cho dân Người,

cho vị Kitô của Người, Người là đồn tế độ.

9 Xin cứu lấy dân Người,

và chúc lành cho cơ nghiệp của Người.

Xin chăn dắt

và đỡ vực chúng cho đến muôn đời.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page