Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 047 (046) -

Yavê, Vua Israel và toàn địa cầu

 

1 Phần nhạc trưởng. Của con cái Côrê. Thánh vịnh.

2 Các dân hết thảy, hãy vỗ tay,

hoan hô Thiên Chúa trong tiếng reo hò!

3 Vì Yavê, Ðấng Tối Cao, Người đáng kính sợ,

Vua lớn lao trên khắp trần hoàn!

4 Người bắt các dân hàng phục quyền ta,

và các nước sát rạt dưới chân ta.

5 Người đã chọn cho ta một phần cơ nghiệp,

hãnh diện của Yacob, kẻ Người mến yêu.

6 Thiên Chúa lên tiếng giữa những tiếng hoan hô,

Yavê cất bước trong tiếng tù và!

7 Hãy đàn ca mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca,

hãy đàn ca mừng Ðức Vua ta, hãy đàn ca!

8 Vì Thiên Chúa là Vua cả trần hoàn,

hãy dâng Người một bài ca tuyệt mỹ!

9 Thiên Chúa thống trị trên cả muôn dân,

Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

10 Vương hầu các dân tề tựu,

đó là dân của Thiên Chúa Abraham.

Thuộc quyền Thiên Chúa thuẫn, của trần hoàn

Người là Ðâng siêu vời tuyệt đỉnh!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page