Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 096 (095) -

Yavê, Vua và Ðấng phán xét

 

1 Hãy hát mừng Yavê một bài ca mới!

Toàn thể cõi đất, hãy hát mừng Yavê!

2 Hãy hát mừng Yavê, hãy chúc tụng Danh Người!

Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

3 vinh quang của Người, hãy truyền đến muôn dân,

và trong hết thảy các nước,

những kỳ công Người làm.

4 Vì Yavê lớn lao thay, và đáng ngợi khen vô ngần,

Người đáng kính sợ trên cả chư thần,

5 vì thần của muôn dân hết thảy chỉ là tà thần,

còn Yavê, chính Người đã dựng nên các tầng trời.

6 Trước mặt Người là oai phong lẫm liệt,

và quyền năng, huy hoàng trong thánh điện Người.

7 Hãy dâng Yavê, hỡi các thị tộc muôn dân,

hãy dâng Yavê, vinh quang uy quyền.

8 Hãy dâng Yavê, vinh quang Danh Người,

hãy tiến lễ vật, hãy vào triều điện của Người,

9 hãy bái thờ Yavê, rạng ngời chiêu thánh,

toàn thể cõi đất, hãy run sợ trước nhan Người!

10 Hãy nói giữa các dân: "Yavê là Vua!"

cả hoàn vũ được kiên vững không lay chuyển.

Người sẽ hạch tội dân theo đường chính trực.

11 Trời hãy hoan vui, đất hãy nhảy mừng!

Biển và muôn vật dư đầy, hãy gầm vang!

12 Ðồng ruộng và muôn vật trong đồng, hãy hân hoan!

Cùng một trật hãy reo vui, tất cả cây rừng!

13 Trước tôn nhan Yavê, vì Người đến,

vì Người đến xét xử nhân trần,

Người sẽ xét xử dương gian theo lẽ công minh,

và muôn dân theo sự thật của Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page