Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 132 (131) -

Kỷ niệm việc di chuyển Khám

 

1 Ca ngợi lên Ðền.

Xin hãy nhớ đến Ðavít, lạy Yavê,

đến nỗi vất vả của ông.

2 Khi ông thề với Yavê,

khi ông khấn hứa với uy linh của Yacob:

3 "Tôi thề không vào trướng đền tôi,

tôi thề không lên giường nằm nghỉ,

4 tôi thề không cho mắt tôi thiếp ngủ,

hay cho mi tôi nhắm lại,

5 trước khi tìm được chỗ cho Yavê,

ngôi nhà cho Uy linh của Yacob!"

6 Này đây chúng tôi nghe tin Khám ở tại Êphrata,

chúng tôi đã tìm thấy Khám trong đồng Yaar!

7 Ta hãy đến nơi Người ngự,

ta hãy thờ lạy trước bệ chân Người!

8 Xin hãy chỗi dậy, lạy Yavê, vào nơi Người nghỉ,

Người và Khám uy thiêng của Người.

9 Các tư tế của Người hãy mặc lấy chính trực,

và các kẻ thành tín với Người hãy reo vui!

10 Vì Ðavít tôi tớ Người,

xin chớ hắt hủi mặt vị Kitô của Người!

11 Yavê đã thề với Ðavít,

sự thật mà Người sẽ không hề hối lại:

"Hoa quả lòng dạ ngươi,

Ta sẽ đặt trên ngai hứa cho ngươi.

12 Ví bằng con cái ngươi giữ Giao ước của Ta,

và chứng tri Ta sẽ dạy chúng,

thì con cái chúng sẽ đời đời mãi mãi,

lên ngồi trên ngai hứa cho ngươi".

13 Vì Yavê đã chọn Sion,

Người muốn lấy đó làm nơi trấn ngự:

14 "Ðây là nơi Ta an nghỉ đời đời mãi mãi,

Ta sẽ ngự tại đó vì Ta muốn!

15 Trong đó, ta chúc lành cho hàng công chính,

những người nghèo khó, Ta sẽ cho no đầy bánh ăn,

16 Các tư tế, Ta sẽ mặc cho ơn cứu độ,

các kẻ thành tín sẽ reo hò mừng vui.

17 Tại đó, Ta sẽ làm Uy nảy chồi cho Ðavít,

Ta sẽ dọn chiếc đèn cho vị Kitô của Ta,

18 Ðịch thù của ngài, Ta sẽ mặc cho xấu hổ,

và trên ngài, triều thiên sẽ đơm hoa".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page