Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 062 (061) -

Chỉ tin cậy vào Thiên Chúa

 

1 Phần nhạc trưởng... Yơđutun. Thánh vịnh. Của Ðavít.

2 Duy có nơi Thiên Chúa, hồn tôi mong được an nghỉ,

tự nơi Người, ơn tế độ cho tôi.

3 Duy có Người là tảng đá, là ơn tế độ cho tôi,

là đồn trú của tôi,

tôi sẽ không hề mảy may nao núng!

4 Cho đến bao giờ, các ngươi xông đánh một người,

hết thảy các ngươi đều sát phạt nó,

như bức tường đã vẹo, hàng giậu đã bị xô nhào?

5 Chúng chỉ mưu mô cho nó tự cao nhào xuống,

chúng thích điêu ngoa: miệng thì chúc phúc,

nhưng nơi đáy lòng những hằng rủa độc.

6 Duy nơi Thiên Chúa hãy nghỉ an, hỡi hồn tôi,

vì phát tự nơi Người, điều tôi trông cậy.

7 Duy có Người là tảng đá, là ơn tế độ cho tôi,

là đồn trú của tôi,

tôi sẽ không hề nao núng.

8 Nơi Thiên Chúa, là nguồn tế độ, là vinh quang

và là tảng đá uy lực của tôi,

chốn dung thân của tôi, chính nơi Thiên Chúa.

9 Dân ta hỡi, hãy luôn tin cậy vào Người,

trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm tình,

Thiên Chúa là chốn ẩn náu cho ta!

10 Lê thứ chỉ là hơi thở,

thượng lưu cũng là dối trá.

Ðứng lên cân, cả lũ không tày một hơi thở.

11 Ðừng tin cậy vào trò tham nhũng,

đừng hoa mắt với khóe bóc lột

của cải dồi dào, chớ để lòng dính bén.

12 Một lần Thiên Chúa phán,

hai lần, tôi đã được nghe:

ấy là: uy lực thuộc phần Thiên Chúa.

13 Cả ân nghĩa cũng thuộc quyền Người, lạy Chúa,

ấy là: người sẽ trả cho ai nấy tùy theo việc mình!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page