Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 101 (100) -

Gương cho các vua chúa

 

1 Của Ðavít. Thánh vịnh.

Tôi muốn ca hát ân nghĩa, đức công minh,

tôi xin đàn ca cho Người, lạy Yavê.

2 Ðường trọn lành, tôi muốn thông hay,

bao giờ nữa Người mới đến với tôi?

Một lòng đơn thành, tôi muốn bước đi,

ở giữa nhà tôi,

3 tôi quyết không để trước mặt tôi điều gì vô lại!

Hành vi của lũ lăng loàn, tôi gớm ghét,

nó sẽ chẳng dính bén vào tôi.

4 Lòng tà vay sẽ lánh xa tôi,

ác nhân, tôi sẽ không biết đến.

5 Kẻ chùng lén gièm pha đồng loại,

tôi sẽ bắt phải ngậm câm.

Mắt kiêu căng và lòng tự đại,

tôi quyết không dung.

6 Mắt tôi nhắm đến những người hiền lương trong xứ,

cho họ được ở với tôi!

Kẻ bước đi theo nẻo trọn lành,

chính kẻ ấy sẽ phụng sự tôi.

7 Sẽ không lưu lại nhà tôi

kẻ làm điều bịp bợm.

Kẻ ba hoa láo khoét,

sẽ không bền lâu trước mắt tôi.

8 Sáng sáng tôi sẽ bịt miệng

tất cả phường ác nhân trong xứ,

để tiễu trừ khỏi thành Yavê tất cả phường tác quái.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page