Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 002 -

Vị Kitô của Thiên Chúa

 

1 Làm sao các dân chấn động,

và các nước tính chuyện hảo huyền?

2 Vua chúa trần gian dấy binh khởi nghĩa,

vương hầu liên minh một khối,

chống lại Yavê và chống lại Ðức Kitô của Người:

3 "Ta hãy giật tung dây chúng trói,

và quẳng xa thừng chão chúng đi".

4 Ðấng ngự trời cao phải phì cười,

Chúa nhạo báng khinh thường bọn chúng.

5 Bấy giờ thịnh nộ, Người phán bảo,

nổi giận Người làm chúng kinh hoàng:

6 "Chính Ta, Ta đã tra tấn phong vua Ta chọn,

trên Sion núi thánh của Ta".

7 Ðây Ta truyền sắc chỉ của Yavê:

Người phán với Ta: "Ngươi là Con Ta,

chính Ta, hôm nay, Ta đã sinh ra Ngươi.

8 Hãy xin Ta,

Ta sẽ cho Người, các dân làm cơ nghiệp,

và lãnh địa đến mút cùng mặt đất.

9 Lấy trượng sắt, Ngươi đập chúng tan tành,

và nghiền tán chúng như đổ sành thợ gốm".

10 Vậy bây giờ, hỡi chư vương, hãy xử cho khôn,

các ngự sử trần gian, hãy biết điều.

11 Hãy phụng thờ kính giới Yavê,

và run sợ mà [hôn chân Người].

12 Kẻo Người bốc giận mà các ngươi mạt lộ,

vì chầy kíp khí nộ Người bùng cháy.

Phúc cho ai ẩn náu bên Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page