Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 137 (136) -

Bài ca của kẻ bị lưu đày

 

1 Trên bờ sông Babylon,

chúng tôi ngồi đó, chúng tôi khóc,

mà tưởng niềm Sion.

2 Trên rặng liễu đó đây,

chúng tôi treo lên đàn cầm.

3 Ở đó họ réo với chúng tôi,

bọn cướp người, đòi lời ca vãn,

lũ đô hộ, muốn một khúc vui:

"Hát ta nghe ca vãn Sion đi nào!"

4 Mà làm sao chúng tôi hát được ca vãn Yavê

nơi đất khách quê người?

5 Ta mà quên ngươi, hỡi Yêrusalem,

thì tay phải ta cũng hãy quên ta!

6 Lưỡi ta hãy tê đi dính họng,

ví thử ta không nhớ đến ngươi,

ví thử ta chẳng nâng Yêrusalem

lên tuyệt đỉnh niềm vui trong đời!

7 Xin hãy nhớ (tội) con cái Eđom, lạy Yavê,

trong ngày của Yêrusalem,

ngày chúng nói: "Phá đi, phá đi cho thật bình địa!"

8 Nữ tử Babel đang chờ tiêu diệt,

phúc cho người xử ác với ngươi như ngươi xử ác với ta,

9 phúc cho người túm lấy con thơ ngươi,

mà xán vào đá!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page