Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 089 (088) -

Cầu cùng Thiên Chúa trung tín

 

1 Thi khúc. Của Êtan. Người bản xứ.

2 Ơn huệ Yavê, tôi sẽ hát lên mãi mãi,

đời đời miệng tôi sẽ cao rao sự thật của Người.

3 Quả Người đã phán: "Ân nghĩa được xây cất vạn đại,

sự thật của Ta đã được thiết lập trên trời.

4 Ta đã kết Giao ước với kẻ Ta truyền lựa,

Ta đã thề với Ðavít, tôi tớ của Ta;

5 Dòng giống ngươi, Ta đã lập cho đến vạn đại,

đến đời đời, Ta đã dựng ngai cho ngươi".

6 Trời cao ca ngợi những kỳ công của Người,

lạy Yavê, và lòng tín trực của Người giữa đại hội thần thánh

7 Ai nào sánh tày Yavê nơi chốn mây xanh?

giữa các con thần, ai giống được như Ðức Yavê.

8 Thiên Chúa lẫm liệt giữa triều đình thần thánh,

lớn lao và đáng sợ cho triều cận của Người hết thảy!

9 Yavê Thiên Chúa thiên binh, nào ai như Người?

Người thật oai hùng, lạy Yavê

đức tín trực của Người bao quanh Người!

10 Chính Người thống trị lòng kiêu biển cả,

thủy trào dấy lên, Người nhận lắng xuống!

11 Chính Người chà nát Rakhab như một thây ma,

giương cánh tay oai hùng, Người đánh tan cừu địch.

12 Trời là của Người, mà đất cũng là của Người,

dương gian và muôn vật dư đầy, chính Người đặt móng!

13 Phương Bắc với phương Nam, chính Người dựng nên

Tabor và Hermon mừng reo Danh Người.

14 Thuộc về Người cánh tay hùng tráng,

mạnh thay, tay Người, cao cả thay, tay hữu Người!

15 Chính trực, công minh là bệ ngai Người,

ân nghĩa sự thật đi trước nhan Người,

16 Phúc thay dân biết hoan hô,

trong ánh nhan Người, lạy Yavê, chúng cứ tiến!

17 Nhờ Danh Người, chúng sẽ reo vui suốt ngày

bởi Người công chính, chúng được hiên ngang.

18 chính Người là ánh huy hoàng cho uy lực chúng,

và bởi Người sủng mộ, Người nhắc cao uy của chúng tôi,

19 trong tay Yavê, khiên mộc của chúng tôi,

và vua chúng tôi thuộc về Người,

Ðấng thánh của Israel!

20 Thuở Người đã linh thị

mà phán bảo các kẻ thành tín với Người, rằng:

"Ta đã thi ân tế độ cho một anh hào,

Ta đã nhắc lên trị dân, một trang liệt sĩ.

21 Ta đã tìm ra Ðavít, tôi tớ của Ta,

dầu thánh của Ta, Ta đã xức cho ngài,

22 tay Ta chống đỡ ngài,

và cánh tay Ta sẽ làm ngài mạnh thế.

23 Ðịch thù sẽ không lừa được ngài,

đức ác hiểm sẽ không hại được ngài,

24 kẻ địch của ngài, Ta sẽ nghiền tán trước mặt ngài,

Ta sẽ trừng phạt những ai ghét ngài,

25 sự thật và ơn của Ta sẽ ở với ngài,

và nhờ Danh Ta, ngài sẽ giương uy,

26 Ta sẽ giăng tay ngài trên biển,

và tay phải ngài trên sông.

27 Ngài kêu khấn cùng Ta: "Người là Cha tôi.

Thiên Chúa của tôi, Ðá tảng tế độ cho tôi!"

28 Nên Ta đã đặt ngài làm trưởng tử,

làm vị tối cao trên vua chúa trần gian,

29 cho đến vạn đại, Ta sẽ giữ nghĩa với ngài,

với ngài, Giao ước của Ta sẽ ở thủy chung,

30 Ta sẽ thiết lập dòng giống ngài mãi mãi,

và ngai của ngài, như những ngày trời cao.

31 Ví thử con cháu ngài lỗi bỏ luật Ta,

và phán quyết của Ta, chúng không theo dõi,

32 ví thử chúng vi phạm luật điều Ta ra,

và lệnh Ta truyền, chúng không tuân giữ,

33 thời Ta sẽ quất roi trị tội chúng ngỗ nghịch

tội ác của chúng, Ta sẽ tra đòn,

34 nhưng với ngài, Ta sẽ không thu hồi ơn Ta,

Ta sẽ không bội tín,

35 Ta sẽ không phạm đến Giao Ước của Ta,

điều miệng Ta nói ra, Ta sẽ không hề thay đổi,

36 một lần Ta lấy thánh đức của Ta mà thề,

hồ dễ Ta lại đối với Ðavít?

37 Dòng giống ngài sẽ tồn tại mãi mãi,

như vừng thái dương, ngai ngài sẽ bền mãi trước mặt Ta,

38 và vững chãi muôn đời như cung nguyệt,

chứng tá thành thật chốn mây xanh".

39 Thế mà Người đã rẫy bỏ khước từ,

đã giáng lôi đình xuống vị Kitô của Người,

40 Người đã hủy Giao ước với tôi tớ Người,

Người đã quăng xuống đất, bảo miện của ngài như đồ tục.

41 Tường giậu của ngài, Người phá tan tành hết thảy,

biến các thành kiên cố nên đống tro tàn.

42 Mọi kẻ qua đàng cướp bóc,

ngài nên dịp cho láng giềng thóa mạ.

43 Người giương cao tay hữu kẻ nghịch của ngài,

Người cho kẻ thù ngài hết thảy mừng vui.

44 Thanh gươm của ngài, Người để cho phải giựt lùi,

Người chẳng nâng đỡ ngài trong lúc giao chinh.

45 Người đã giựt [phủ việt khỏi tay ngài]

ngai báu của ngài, Người đã lật nhào xuống đất.

46 Ngày thanh xuân của ngài, Người rút ngắn lại,

Người đã trùm lên ngài xấu hổ thẹn thuồng!

47 Cho đến bao giờ Người còn ẩn mặt?

thịnh nộ của Người cứ bừng bừng như lửa?

48 Xin hãy nhớ, lạy Chúa, nhân sinh là gì?

để làm nên cái hão huyền nào,

Người đã dựng nên con cái loài người hết thảy?

49 Hồ dễ có người nào sống mà không phải chết,

và cứu được mạng mình khỏi tay âm phủ?

50 Ðâu rồi, lạy Chúa,

những ân huệ của Người, lúc ban đầu

Người đã cam đoan thành tín mà thề với Ðavít?

51 Xin hãy nhớ, lạy Chúa,

tôi tớ Người phải chịu thóa mạ:

nơi lòng tôi,

tôi đón lấy hết thảy các mũi tên muôn dân bắn lại!

52 Các địch thù của Người đã thóa mạ, lạy Yavê,

chúng đã thóa mạ từng bước vị Kitô của Người.

53 Chúc tụng Yavê đời đời. Amen. Amen.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page