Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 076 (075) -

Tán tụng Thiên Chúa uy nghi

 

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh.

Của Asaph. Ca ngợi.

2 Thiên Chúa lẫy lừng trong Yuđa,

Danh Người lớn lao nơi Israel.

3 Nhà tạm của Người ở tại Salem,

cung điện Người ngự ở Sion.

4 Ở đó, Người bẻ gãy chớp lòe cung nỏ,

khiên mộc, gươm giáo với chiến tranh.

5 Người thật sáng lạn, oai phong;

6 Trên từng núi chiến phẩm cướp được.

Can trường đã lăn ngủ giấc trường miên,

hùng binh hết thảy, tay không còn cất nổi.

7 Tiếng Người quát ra, lạy Thiên Chúa Yacob,

xe với ngựa đã tê mê chết điếng.

8 Người thật uy lẫm và nào ai đương nổi,

trước nhan Người, thoạt khi Người chấn nộ?

9 Từ trời cao, Người cho nghe án,

đất phát sợ và thin thít ở yên.

10 Khi Thiên Chúa đứng lên phân xử

để tế độ cho hạng nghèo hèn trên đất.

11 Phàm nhân tức tối nên dịp tạ ơn Người

lôi đình qua, ai sót lại, Người sẽ quấn làm đai lưng.

12 Hãy khấn dâng và tạ lễ Yavê, Thiên Chúa các ngươi,

quanh Người, ai ai cũng hãy tiến dâng lễ vật

cho Ðấng đáng sợ.

13 Ðấng nhận xuống khí phách của hoàng vương,

kinh khủng cho các vua chúa trên trần!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page