Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 058 (057) -

Ðấng phán xét các thẩm phán

 

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Của Ðavít. Se sẽ.

2 Thật không, các ngươi tuyên án công minh,

[hỡi chư thần]

và xét xử con cái loài người theo lẽ phải?

3 Nhưng không, các ngươi quyết tâm làm điều phi nghĩa,

tay các ngươi tung hoành tàn bạo.

4 Lũ ác nhân đã hư hốt từ dạ mẹ,

chúng đã lầm lạc từ lòng mẹ, cái phường láo khoét,

5 Chúng có nọc như nọc rắn,

chúng điếc như hổ mang bít kỹ lỗ tai,

6 Không nghe ra tiếng những người dụ rắn,

giọng người lão luyện những lời thần chú.

7 Lạy Thiên Chúa xin đập tan răng mồm chúng

xin đáng văng đi nanh bầy sư tử, lạy Yavê.

8 Chúng hãy như sên vừa bò vừa rữa,

như thai sẩy lòng mẹ không hề được thấy ánh dương!

10 Chưa kịp trổ gai như loại ngấy

dù tươi dù xém chúng hãy bị lôi đình bốc đi!

11 Người công chính sẽ mừng vui được thấy báo thù,

nó sẽ rửa chân trong máu đứa ác nhân.

12 Và thiên hạ sẽ nói: người lành hẳn được thưởng công!

hẳn có một vì Thiên Chúa xét xử trần gian.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page