Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 083 (082) -

Chống lại kẻ thù của Israel

 

1 Thánh vịnh. Ca ngợi. Của Asaph.

2 Lạy Thiên Chúa, xin chớ ở điềm nhiên,

xin chớ nín lặng ở yên, lạy Thiên Chúa!

3 Vì kìa địch thù của Người đang gào thét,

những kẻ ghét Người hất đầu lên,

4 chúng âm mưu hại dân Người,

chúng bàn kế chống lại những bảo nhi của Người.

5 Chúng nói: "Nào! Ta hãy trừ diệt dân tộc chúng đi,

cho cái tên Israel không còn ai nhớ đến!"

6 Ðồng tâm nhất trí, chúng lập kế với nhau,

chúng kết ước chống lại Người:

7 Doanh trại Eđom và Ismael,

Moab cùng dân Hagar,

8 Ghêbal, Ammon, với Amalek,

dân Philitin, dân Tyrô,

họ giúp một tay cho con cái Lot.

10 Hãy cho chúng nên như Mađian, như Sisêra,

như Yabin bên thác Ki-sôn,

11 bọn đã bị tru diệt tại An-đor,

mà làm phân bón ruộng.

12 Vương tướng của chúng, hãy cho chung phận Oreb và Zeb,

đầu mục của chúng hết thảy hãy ra như Zêbak và Xalmunna,

13 những kẻ đã nói: "Ta hãy chiếm lấy cho ta,

cương thổ của Chúa Trời!"

14 Lạy Thiên Chúa tôi,

xin cho chúng ra như cỏ chôm chôm,

như cọng rơm trước gió!

15 Như lửa thiêu rừng,

như hỏa hào ngốn cả đồi non

16 cũng vậy, xin Người hãy thổi dông đuổi chúng,

hãy tung bão cho chúng kinh hoàng.

17 Hãy lấy hổ nhục trùm lên mặt chúng,

để chúng tìm kiếm Danh Người, lạy Yavê!

18 Cho chúng xấu hổ, kinh hoàng mãi mãi,

cho chúng thẹn thuồng mà tiệt vong đi,

19 cho chúng biết rằng chỉ có Người mang Danh Yavê,

Ðấng Tối Cao trên khắp cõi trần.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page