Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 072 (071) -

Vua được hứa ban

 

1 Của Salômon.

Lạy Thiên Chúa, xin ban quyền xét xử của Người cho vua,

và cho hoàng tử, đức công minh của Người,

2 Cho ngài xét xử dân Người một cách công bình,

và hạng cùng khó của Người theo lẽ chính trực!

3 Núi non hãy mang lại thái bình cho dân,

và gò nỗng, đức công chính!

4 Ngài sẽ phân xử cho hạng cùng khó trong dân,

tế độ cho con cái kẻ nghèo,

và chà đạp cường hào ác bá.

5 Ngài sẽ thọ như vừng thái dương

sánh tày cùng trăng, đời này qua đời khác.

6 Ngài xuống như mưa ngâu trên cỏ áy,

như mưa rào thấm nhuần đất đai!

7 Vào thời ngài công chính nảy chồi,

và thái bình mênh mông cho đến khi trăng tàn kiếp,

8 Ngài hãy thống trị từ biển này qua biển khác,

từ Sông cả cho đến mút cùng cõi đất!

9 Phường nghịch với ngài phải sụp lạy nhan ngài,

và quân thù của ngài phải liếm đất!

10 Vua chúa Tarsis và các đảo sẽ kiệu đến lễ vật,

vua chúa Saba và Sêba sẽ đem triều cống lại chầu.

11 Vua chúa hết thảy sẽ bái lạy ngài,

tất cả muôn dân sẽ làm tôi ngài.

12 Vì ngài đáp cứu kẻ nghèo khó kêu cầu,

và người cùng khổ không ai tế độ.

13 Ngài chạnh lòng thương lũ mọn hèn nghèo khó,

và ra tay cứu độ tính mạng kẻ nghèo.

14 Ngài sẽ chuộc mạng chúng khỏi chước độc bạo tàn,

trước mắt ngài, máu chúng là vật quí giá.

15 (Ước gì ngài sống, và thiên hạ hiến vàng Saba)

họ sẽ cầu kinh cho ngài luôn mãi,

suốt ngày, họ sẽ chúc phúc cho ngài.

16 Cho trên đất lúa miến hằng hà,

lượn sóng cho đến đỉnh đầu núi non,

như Liban vào mùa làm dậy hoa trái,

như cỏ trên mặt đất!

17 Cho Danh Ngài lưu tồn vạn đại,

cho Danh Ngài còn mãi như vừng thái dương!

Nơi Ngài [mọi gia tộc trần gian] được chúc phúc

muôn dân hết thảy hãy mừng Ngài có lộc!

18 Chúc tụng Yavê Thiên Chúa, Thiên Chúa của Israel

Ðấng độc nhất làm nên những sự lạ lùng.

19 Chúc tụng Danh vinh hiển của Người đời đời,

ước gì vinh quang của Người dẫy đầy khắp mặt đất.

Amen! Amen!

20 Ðến đây kết thúc lời cầu của Ðavít, con của Yessê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page