Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 081 (080) -

Dịp lễ Lều

 

1 Phần ca trưởng. Theo đàn tỳ bà xứ Gat. Của Asaph.

2 Hãy reo mừng Thiên Chúa sức mạnh của chúng ta,

hãy hoan hô Thiên Chúa của Yacob.

3 Hãy tấu nhạc, hãy khua trống,

tiếng cầm du dương hòa cùng tiếng sắt.

4 Ngày sóc, hãy rúc tù và,

đến ngày rằm, ngày đại lễ của ta.

5 Vì đó là luật điều cho Israel,

nghi tiết dâng kính Thiên Chúa của Yacob.

6 Chứng tri Người đã gặp nơi Yuse,

thuở Người ra đi chinh phạt đất Aicập.

Một giọng từ đâu không biết vọng lại tôi nghe:

7 "Ta đã cất khỏi vai nó ách khổ dịch,

tay nó đã buông thả lại chiếc ki.

8 Trong lúc ngặt nghèo, ngươi đã kêu lên

và Ta đã giựt thoát ngươi.

Ta đã đáp lại lời ngươi trong sấm sét u huyền,

Ta đã thử lòng ngươi với chuyện nước Mêriba.

9 Hãy nghe, hỡi dân Ta, này Ta sắp cáo tội ngươi,

Israel hỡi, phải chi ngươi để ý nghe Ta!

10 Nơi ngươi chớ có thần xa lạ,

thần ngoại bang ngươi chớ bái thờ!

11 Chính Ta Yavê, Thiên Chúa của ngươi,

Ðấng đã đem ngươi lên từ đất Aicập,

hãy há miệng, Ta sẽ cho được no đầy.

12 Nhưng dân Ta đã không nghe tiếng Ta,

Israel đã chẳng ưng nhận lời Ta.

13 Ta đành để mặc chúng theo lòng chai đá chúng,

thì chúng cứ theo những ý định của chúng mà đi.

14 Ồ! phải chi dân Ta đã biết nghe Ta,

Israel đã đi theo đường lối của Ta!

15 Chỉ trong chốc lát Ta sẽ đánh rạt địch thù chúng,

Ta sẽ trở tay chống lại các kẻ nghịch với chúng.

16 Những kẻ thù ghét Yavê sẽ phải phục Người,

chúng sẽ phải kinh khiếp đời đời.

17 Còn nó Ta sẽ nuôi nó bằng cao chi lúa miến,

Ta sẽ cho nó no đầy mật ong bộng đá!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page