Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 095 (094) -

Kêu gọi ngợi khen

 

1 Hãy đến, ta reo mừng Yavê,

ta hãy hoan hô Tảng đá tế độ cho ta,

2 ta hãy nghinh đón nhan Người với lời cám tạ,

giữa tiếng đàn ca, ta hãy hoan hô Người!

3 Vì Yavê là Thần lớn lao,

Vua lớn lao trên cả chư thần.

4 Người nắm trong tay âm ti địa tạng,

và sơn lĩnh vòi vọi cũng là của Người,

5 của Người, biển cả: Chính Người đã làm ra,

của Người, lục địa: Tay Người đã nắn.

6 hãy tiến vào! Ta hãy thờ lạy,

cúc cung, quì gối, trước nhan Yavê, Ðấng dựng nên ta!

7 Vì Người là Thiên Chúa chúng ta,

còn ta là dân Người chăn dắt, đàn chiên trong tay Người.

Hôm nay, phải chi các ngươi nghe tiếng Người

8 "Chớ cứng lòng như tại Mêriba,

như ngày Massa trong sa mạc,

9 nơi mà tổ tiên các ngươi khiêu khích Ta,

chúng thử thách Ta,

dẫu đã chứng kiến công việc Ta làm!

10 Bốn mươi năm trường, Ta đã ngán lới người đó

và Ta đã nói:

Chúng là một dân, lòng phiêu lạc!

Chúng không biết đường lối của Ta:

11 Nên về chúng, ta đã thịnh nộ mà thề:

Không bao giờ chúng sẽ được vào nơi an nghỉ của Ta!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page