Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 051 (050) -

Miserere

 

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của Ðavít.

2 Natan đến gặp ông vì ông đã đến với Bat-Shêba.

3 Lạy Thiên Chúa xin thương xót tôi

theo lòng nhân nghĩa của Người,

vì đức từ tâm hải hà,

xin hãy tẩy xóa tội ác tôi đi!

4 Lòng tà này, xin cọ trắng tinh,

lỗi lầm của tôi, xin Người luyện sạch.

5 Bởi chưng tội ác tôi, tôi xin nhận,

lỗi lầm của tôi luôn luôn trước mắt tôi.

6 Tôi đã xúc phạm đến Người, đến một mình Người,

điều ác trước mắt Người, tôi đã dám làm,

ngõ hầu Người thật chí công, khi Người tuyên án,

Người sạch trong khi Người xét xử.

7 Này trong tà ác, tôi đã sinh ra,

và đã là tội lỗi khi mới là thai bụng mẹ.

8 Này Người muốn sự thật nơi tâm khảm,

và trong bí mật Người dạy tôi cho biết khôn ngoan.

9 Xin lấy bài hương xá tội tôi, cho tôi nên sạch,

xin phiếu giặt tôi, cho tôi nên trắng hơn cả tuyết băng!

10 Xin cho vang dội tai tôi mừng vui hoan lạc,

cho nắm xương Người đã nghiền tán lại được reo lên.

11 Xin hãy ngoảnh mặt đừng bắt lỗi tôi,

và mọi tà ác nơi tôi, xin Người tẩy xóa.

12 Xin hãy tạo dựng cho tôi tấm lòng trong sạch,

lạy Thiên Chúa,

một khí phách mới, xin đặt vào lòng tôi.

13 Xin chớ xua đuổi tôi xa cách nhan Người,

thánh khí của Người, xin chớ cất khỏi tôi,

14 Xin ban lại cho tôi nguồn vui cứu độ,

và ứng thêm tiết khí mà chống đỡ tôi!

15 Tôi sẽ dạy cho phường ngỗ nghịch, lối của Người,

để tội nhân trở lại với Người.

16 Vạ đổ máu, xin Người miễn cho,

lạy Thiên Chúa, thần tế độ cho tôi,

đức công chính của Người, lưỡi tôi sẽ reo lên!

17 Lạy Chúa, xin mở môi tôi,

cho miệng tôi cao rao lời ngợi khen Người.

18 Vì Người chẳng màng đến của tế lễ,

và toàn thiêu, tôi có dâng lên, Người cũng chẳng nhận.

19 Lễ tế cho Thiên Chúa: tâm thần bầm tím,

tấm lòng bầm tím và nghiền tán, lạy Thiên Chúa,

Người sẽ chẳng khinh!

20 Theo lượng khoan nhân, xin Người giáng phúc xuống Sion,

tường Yêrusalem, xin Người xây lại!

21 Bấy giờ Người sẽ vui nhận lễ tế thập thành,

- lễ thượng hiến và của toàn thiêu -

bấy giờ trên bàn thờ Người, bò tơ sẽ nghi ngút lên hương.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page