Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 049 (048) -

Của cải hư vô

 

1 Phần nhạc trưởng. Của con cái Côrê. Thánh vịnh.

2 Hãy nghe đây, hỡi muôn dân hết thảy,

hãy lắng tai, mọi người sống nơi dương thế,

3 cả lê thứ, lẫn thượng lưu,

giàu sang và cả khó nghèo một thể!

4 Miệng tôi sẽ nói những lời khôn ngoan,

và lòng tôi to nhỏ những điều xảo trí,

5 tôi dương tai hứng nghe câu ví,

tôi đem câu đố giải trên phím cầm.

6 Sao tôi lại sợ những ngày mắc họa,

khi mà tộc ác của hạng vô nghì bao vây?

7 Những kẻ cậy ở thần tài,

cùng vânh váo bởi vì lắm của.

8 Không ai trong bọn có thể gỡ nạn người thân,

bỏ tiền ra chuộc nó nơi Thiên Chúa:

9 Quá đắt, giá chuộc mạng chúng!

Thế là xong cho đến đời đời!

10 Ý chừng người ta sống được mãi mãi,

sẽ không hề phải thấy mồ chôn?

11 Trong khi thiên hạ thấy khôn ngoan cũng chết,

và tiệt vong cả lũ ngu đần, cục súc.

Và của cải đành để lại cho người khác.

12 Mả chúng là nhà của chúng cho đến vạn đại,

nơi chúng trú ngụ đời đời,

tên chúng thành tên gọi đám đất!

13 Nhân loại trong xa hoa không suy không hiểu,

cũng chẳng khác gì súc vật chết đâm!

14 Này đây đường lối của hạng người tự tín,

hậu vận của phường nói cho sướng miệng.

15 Như đàn cừu người ta lùa vào âm phủ,

nơi có tử thần chăn nuôi,

chúng tuột thẳng xuống mồ, hình ảnh chúng mờ tan,

lấy âm phủ làm nơi an trí!

16 Song Thiên Chúa sẽ chuộc mạng tôi,

Người sẽ cất tôi khỏi tay âm phủ.

17 Chớ sợ! Khi có kẻ phát tài,

khi vinh sang nhà nó hưng thịnh.

18 Vì chết đến, mảy may nó chẳng mang đi,

vinh sang của nó, cùng nó sẽ chẳng xuống theo.

19 Dẫu rằng: Sinh thời nó tự chúc lành mạng nó:

"Thiên hạ khen ngươi đã khéo o bế lấy mình?"

20 Nó sẽ theo đời cha ông nó, cho đến muôn thuở,

chúng sẽ không còn thấy lại ánh dương.

21 Nhân loại trong xa hoa không sy không hiểu,

cũng chẳng khác gì súc vật chết đâm!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page