Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 014 (013) -

Họ không tin có Thiên Chúa

 

1 Phần nhạc trưởng. Của Ðavít.

Ðứa ngu dại tự nhủ đáy lòng:

"Không có Thiên Chúa?"

Chúng ra đồi bại, hành vi bỉ ổi,

hành thiện, không còn có ai!

2 Tự trời, Yavê cúi nhìn con cái loài người,

thử xem ai là người có lương tri, ai tìm Thiên Chúa.

3 Hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ,

hành thiện, không có ai,

một người cũng không!

4 Phải chăng chúng đã thành vô tri,

cả phường tác quái,

những kẻ ăn thịt dân tôi như người ta ăn bánh,

và chẳng cầu khẩn cùng Yavê?

5 Nhưng tại trận, chúng phải kinh hãi rụng rời,

vì Thiên Chúa ở với giòng người công chính!

6 Các ngươi bêu diếu nguyện vọng người nghèo,

nhưng Yavê là chốn nó dung thân.

7 Từ Sion, ai sẽ ban cho Israel ơn cứu độ?

Khi Yavê đảo lại vận bỉ của dân Người,

Yacob sẽ hoan lạc, Israel sẽ được vui mừng!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page