Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 064 (063) -

Hình phạt những kẻ vu khống

 

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của Ðavít.

2 Lạy Thiên Chúa, xin nghe tiếng tôi than thở,

xin giữ gìn sinh mạng tôi khỏi quân thù khủng bố,

3 xin giấu tôi khuất mặt đàn lũ ác nhân,

khỏi chước hiểm của phường tác quái!

4 Chúng mài lưỡi như mài gươm,

chúng trương tên bắn, bắn lời độc địa,

5 bắn trộm người vô tội,

thình lình bắn càn mà vẫn vô can.

6 Chúng khích lệ nhau làm ác,

chúng mách cho nhau gài bẫy làm sao,

chúng nói "Nào ai thấy được!

7 Mà dò ra mưu thâm chước ẩn của ta!

Ta đã xong xuôi cơ mưu nhiệm mầu!"

Nham hiểm thay tâm can lòng dạ con người!

8 Nhưng Thiên Chúa phóng cho chúng mũi tên,

thình lình chúng bị tử thương,

9 Người cho chúng nhào theo đà lưỡi chúng.

ai thấy chúng cũng phải lắc đầu.

10 Và mọi người thiên hạ sẽ kính sợ,

và họ sẽ cao rao việc Thiên Chúa làm,

cùng am tường cách Người xử sự.

11 Người công chính sẽ được mừng vui nơi Ðức Yavê,

mà ẩn náu bên Người,

và họ sẽ được tự hào, mọi kẻ lòng ngay.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page