Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 018 (017) -

Vua tạ ơn thắng trận

 

1 Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ Yavê là Ðavít. Ông nói lên lời ca này vào ngày Yavê đã cứu ông khỏi bàn tay các địch thù và khỏi tay Saul.

2 Tôi yêu mến Người, lạy Yavê, sức mạnh của tôi!

3 Yavê là tảng đá, là đồn lũy, là Ðấng giải thoát tôi.

Chúa Trời tôi, Người là chỏm đá nơi tôi nương ẩn,

là thuẫn đỡ, là uy tế độ, là đồn trú của tôi,

4 Yavê Ðấng đáng ngợi khen, tôi kêu khẩn Người,

và tôi được thoát khỏi kẻ thù tôi.

5 Tròng tử thần bủa vây tôi,

thác ghềnh ma quái làm tôi ghê rợn.

6 Tròng của âm phủ vây quanh tôi tư bề,

lưới của tử thần giăng ngay trước mặt.

7 Trong nỗi ngặt nghèo, tôi kêu đến Yavê,

tôi la cứu lên với Thiên Chúa của tôi.

Từ Ðền của Người, Người đã nghe tiếng tôi,

và giọng tôi kêu cứu với tôn nhan Người đã thấu tai Người.

8 Ðất lung lay rung chuyển,

nền móng núi non lẩy bẩy,

chúng run lên, vì Người thét nộ,

9 Khói phun ra bởi khí nộ của Người,

và tự miệng người, lửa bốc ra thiêu cháy,

tự nơi Người, than đỏ rực trào ra.

10 Và Người đảo nghiêng từng trời, Người xuống,

và dưới chân Người, mây đen mù mịt.

11 Người thăng giá Kêrub, Người bay bổng,

Người lượn trên cánh gió.

12 Người lấy tối tăm làm màn kín bao quanh,

và trướng phủ Người là nước uy quyền, là mây trùng điệp.

13 Tự hào quang trước mặt Người,

mây ùn cuộn tới, mưa đá với than hồng.

14 Trên trời Yavê sấm sét,

và Ðấng tối cao vang tiếng.

15 người ria tên và đánh tan lũ thù.

Người ném chớp xuống và làm chúng tán loạn.

16 Và đáy nước banh ra,

nền móng vũ trụ phơi bày lộ liễu.

Bởi tiếng Người quát mắng, lạy Yavê,

bởi cuồng phong khí nộ của Người.

17 Trên cao, Người (chìa) tay xuống, Người nhắc tôi lên,

Người kéo tôi ra khỏi giòng nước lũ.

18 người giựt tôi khỏi tay địch thù cường mạnh,

khỏi quân thù ghét, mạnh thế hơn tôi.

19 Chúng tấn công tôi vào ngày tôi lâm nạn,

nhưng Yavê là chốn tôi tựa nương.

20 Người đem tôi ra chốn rộng thênh thang,

Người giựt thoát tôi, vì Người đã đoái thương tôi.

21 Tôi chính trực, và Yavê xử hậu với tôi,

tay tôi trong trắng, và Người đã hoàn lại cho tôi.

22 Vì tôi tuân giữ đường lối Yavê,

với Thiên Chúa tôi, tôi đã không phản phúc.

23 Vì mọi phán quyết của Người tôi hằng có trước mặt.

Tôi đã không gạt bên các luật điều của Người.

24 Với Người, tôi đã trọn tấm lòng thành,

và tôi quyết giữ mình sao cho khỏi tội.

25 Yavê đãi ngộ tùy theo đức công chính của tôi,

tùy theo sự trong trắng tay tôi trước mặt Người.

26 Với kẻ tận nghĩa, Người xử tận nghĩa,

với người thành tâm, Người thành tâm.

27 Với kẻ trong trắng, Người cũng trắng trong,

với đứa lưu manh, Người cũng lắm đường mánh lới.

28 Vì, dân nghèo hèn, chính Người đáp cứu,

và mắt ngạo nghễ, Người cho cụp xuống.

29 Chính Người chong đèn tôi lên, lạy Yavê,

cảnh tối tăm của tôi, Thiên Chúa tôi sẽ cho sáng rực.

30 Dựa vào Người, tôi xông nhào vào toán địch,

dựa vào Thiên Chúa tôi, tôi phóng mình qua lũy!

31 Chúa Trời, đường lối Người trọn hảo,

lời Người như luyện lửa lò,

Người là thuẫn đỡ cho mọi kẻ ẩn náu bên Người.

32 Vì nào ai là Thiên Chúa, ngoài Ðức Yavê,

ai là Tảng đá, trừ phi Thiên Chúa chúng ta?

33 Chúa Trời, Ðấng lấy hùng tráng thắt lưng tôi,

và cho đường lối của tôi nên trọn hảo.

34 Cho chân tôi nhanh tựa hươu nai,

cho tôi đứng vững trên các mỏm đá.

35 Người luyện tay tôi tham chiến,

và cánh tay tôi trương bắn nỏ đồng.

36 Người ban cho tôi chiếc thuẫn tế độ,

tay phải Người làm tôi kiên vững,

nhờ lòng từ hậu của Người, tôi nên mạnh thế.

37 Dưới thời, Người cho tôi thênh thang rảo bước,

và gót chân khỏi phải vẹo xiêu.

38 Tôi ruổi theo quân địch và đã kịp chúng,

tôi sẽ không trở về trước khi chúng đã bị diệt vong.

39 Tôi đánh tan chúng và chúng vô phương chỗi dậy,

chúng lăn nhào dưới gót chân tôi.

40 Người lấy hùng tráng thắt lưng cho tôi tham chiến,

Người bắt phiến loạn quị lụy quyền tôi.

41 Người làm cho địch thù tôi quay lưng tháo chạy,

và tôi tiêu diệt các kẻ ghét tôi.

42 Chúng kêu cứu, nhưng không người tế độ,

kêu lên Yavê, nhưng Người không đáp.

43 Tôi nghiền tán chúng như bụi tung trước gió,

tôi chà nát chúng như bùn tóe ngả đường.

44 Người gỡ tôi khỏi những tranh chấp trong dân,

Người đặt tôi làm đầu các nước,

dân tôi không biết làm nô lệ cho tôi.

45 Giống nòi tha phương giẫy chết,

run lẩy bẩy chúng kéo nhau khỏi thành trì.

47 Yavê hằng sống!

Ðáng chúc tụng thay, Ðá tảng của tôi!

Thần tế độ của tôi, ước gì Người được tôn vinh!

48 Chúa trời, Ðấng đã cho tôi rửa hận,

và đã bắt dân hàng phục quyền tôi.

49 Ðấng giải thoát tôi khỏi quân thù nghịch,

người cho tôi hiển dương trên phường nổi loạn,

Người đã giựt tôi khỏi kẻ bạo tàn.

50 Vì thế tôi sẽ ngợi khen Người giữa các dân, lạy Yavê,

tôi xin đàn ca Danh Người.

51 Ðấng đã cho vua Người chọn, hiển vinh thắng trận,

Ðấng đã xử nhân nghĩa với vị Kitô của người,

với Ðavit và dòng dõi ông, cho đến muôn đời.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page