Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 070 (069) -

Tiếng kêu cứu trong cơn khốn quẫn

 

1 Phần nhạc trưởng. Của Ðavít. Ðể tưởng nhớ.

2 Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát tôi!

lạy Yavê, xin mau mau cứu giúp tôi!

3 Cho chúng xấu hổ thẹn thuồng,

những kẻ bách hại mạng tôi,

cho chúng xéo lui bẽ mặt,

những kẻ mong họa cho tôi!

4 Cho chúng quay lui xấu hổ,

những kẻ nói với tôi: "Ha ha!"

5 Hãy hớn hở, hãy mừng vui trong Người,

mọi kẻ tìm kiếm Người.

Những kẻ mến yêu ơn tế độ của Người,

hãy nói luôn: lớn lao thay Thiên Chúa!

6 Còn tôi khốn khó và nghèo hèn,

lạy Thiên Chúa, xin mau đến với tôi!

Người là sức hộ phù, là Ðấng giải thoát tôi,

lạy Yavê, xin đừng trì hoãn!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page