Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 016 (015) -

Yavê, cơ nghiệp người thành tín

 

1 Se sẽ. Của Ðavít.

Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ tôi,

vì tôi ẩn náu bên Người.

2 Tôi thưa cùng Yavê: Chính Người là Chúa của tôi,

hạnh phúc của tôi, có đâu ngoài Người.

3 Các thánh, những vị ở trong xứ,

các ngài được Ðấng Uy linh hết lòng quí mến.

4 Thần tượng họ thờ cứ tăng lên nhan nhản,

và thiên hạ tới tấp theo sau.

Huyết tế thờ chúng, tôi sẽ không hề dâng,

danh tính của chúng, môi tôi sẽ không hề niệm!

5 Yavê là phần cơ nghiệp, là chén của tôi,

chính Người là Ðấng nắm giữ cơ đồ cho tôi!

6 Giây đo phần tôi rơi nhằm nơi tuyệt mỹ,

cơ nghiệp ấy làm tôi sung sướng!

7 Tôi xin chúc tụng Yavê, Ðấng răn bảo,

tâm can tôi tỉ tê nhắn nhủ thâu canh!

8 Tôi đã đặt Yavê luôn luôn trước mắt,

vì có Người bên hữu, tôi sẽ không lay!

9 Bởi thế lòng tôi hớn hở, và dạ tôi nhảy mừng,

cả thân xác tôi cũng nghỉ ngơi an toàn.

10 Vì người sẽ không thí bỏ mạng tôi cho âm phủ,

Người sẽ không để kẻ thành tín phải thấy mồ chôn.

11 Người sẽ cho tôi biết con đường sự sống,

trước tôn nhan Người, phúc lạc no đầy,

nguồn vui thú bên hữu Người muôn thuở.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page