Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 005 -

Thiên Chúa xét xử công minh

 

1 Phần nhạc trưởng. Có thổi quyến. Thánh vịnh Ðavít.

2 Lạy Yavê, xin lắng nghe lời tôi,

xin thấu suốt điều tôi rên rỉ,

3 xin để ý đến tiếng tôi kêu cầu,

lạy Vua và là Thiên Chúa của tôi.

4 Tôi van xin Người, lạy Yavê!

Từ sáng sớm, Người đã nghe tiếng tôi.

Từ sáng sớm, tôi thiết lễ kính Người

và tôi ngóng đợi.

5 Vì Người đâu phải Thiên Chúa ưa điều ác,

kẻ dữ không thể trú ngụ được bên Người.

6 Trước mắt Người, kiêu mạn đứng vững làm sao,

Người ghét hết thảy những phường tác quái.

7 Hạng người láo khoét, Người để diệt vong,

Yavê nhờm tởm kẻ khát máu gian hùng.

8 Còn tôi, nhờ lượng ân nghĩa Người ban,

tôi được tiến vào nhà Người,

và hướng về thánh điện của Người,

tôi phục lạy lòng đầy kính giới.

9 Xin Yavê hãy dìu dắt tôi theo đức công chính của Người,

vì những kẻ hằng rình hại tôi.

Xin san bằng trước mặt tôi, đàng đi của Người.

10 Vì nơi miệng [chúng] không mảy may chân chỉ,

lòng dạ chúng chứa đầy ác họa,

họng chúng như mồ mả banh ra,

chúng chỉ thơn thớt được nơi đầu lưỡi.

11 Xin bắt chúng đền tội chúng đi, lạy Thiên Chúa,

cho chúng thất bại mưu đồ,

vì bao tội ác đầy dẫy, xin xua đuổi chúng đi

bởi chúng là phường loạn tặc với Người.

12 Còn những ai ẩn náu bên Người, sẽ được mừng rỡ,

đời đời chúng sẽ reo vui,

người che chở chúng và chúng sẽ nhảy mừng,

những ai yêu mến Danh Người!

13 Vì kẻ công chính, Người giáng phúc cho,

lạy Yavê,

như khiên mộc, sủng ái của Người bao phủ trong ngoài.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page