Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 075 (074) -

Phán xét cánh chung

 

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Thánh vịnh.

Của Asaph. Ca ngợi.

2 Chúng tôi tạ ơn Người, lạy Thiên Chúa,

chúng tôi tạ ơn Người!

Những kẻ kêu Danh Người

thuật lại những kỳ công Người làm!

3 "Vào thời Ta định,

Ta sẽ phán xử công minh.

4 Ðất lảo đảo, với dân cư trên đó hết thảy,

nhưng Ta, Ta cắm chặt cột dỡ nó.

5 Ta đã bảo phường kiêu ngạo: chớ kiêu!

và lũ ác nhân: chớ giương sừng!

6 Chớ có giương sừng lên cao

mà gân cổ ba hoa xấc láo;

7 Không bên Ðông, không bên Tây,

không phía sa mạc, không phía núi non!"

8 Phải, Thiên Chúa là Ðấng phán xét,

kẻ này, Người hạ xuống, kẻ kia Người nhắc lên.

9 Phải, có chén nơi tay Yavê,

trong thời rượu thuốc lên men,

Người rót ra cho, chúng nốc đến cặn,

chúng uống hết thảy, những kẻ dữ trên trần.

10 Còn tôi, tôi sẽ cao rao đời đời,

tôi sẽ đàn ca Thiên Chúa của Yacob,

11 bao nhiêu sừng của lũ ác nhân Người sẽ đập gãy,

còn uy người lành sẽ được giương cao.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page