Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 067 (066) -

Lời nguyện sau mùa gặt

 

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh. Ca ngợi.

2 Ước gì trên ta, Thiên Chúa dủ thương chúc lành,

xin cho rạng nhan Người trên chúng ta!

3 Ðể thiên hạ trên trần đều được biết đường lối của Người,

và các dân hết thảy, ơn Người cứu độ.

4 Dân dân hãy tạ ơn Người, lạy Thiên Chúa,

dân dân hết thảy hãy tạ ơn Người!

5 Nước nước hãy mừng vui, hãy hò reo!

vì Người phán xét muôn dân theo lẽ công minh,

và các nước trần gian, chính do Người hướng dẫn.

6 Dân dân hãy tạ ơn Người, lạy Thiên Chúa,

dân dân hết thảy hãy tạ ơn Người!

7 Hoa mầu, đất đã trổ sinh.

Thiên Chúa, Thiên Chúa chúng ta,

Người giáng phúc cho ta.

8 Thiên Chúa giáng phúc cho ta,

cả tận cùng cõi đất hết thảy hãy kính sợ Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page