Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 148 -

Vũ trụ ngợi khen Thiên Chúa

 

1 Alleluia!

Hãy ngợi khen Yavê từ các tầng trời,

hãy ngợi khen Người trên chốn cao xanh.

2 Hãy ngợi khen Người, các thần sứ của Người hết thảy,

hãy ngợi khen Người, hết thảy các cơ binh của Người.

3 Hãy ngợi khen Người, hỡi mặt trời, mặt trăng,

hãy ngợi khen Người, hỡi mọi vì sao sáng.

4 Hãy ngợi khen Người, hỡi trời cao trùng điệp,

cùng với nước trên đỉnh vòm trời.

5 Chúng hãy ngợi khen Danh Ðức Yavê,

vì Người phán truyền và chúng được dựng nên.

6 Người đặt chúng đứng vững muôn đời muôn kiếp,

Người đã ra luật, luật chẳng hề qua.

7 Hãy ngợi khen Yavê từ cõi đất,

thuồng luồng và hết các vực thẳm.

8 Lửa và mưa đá, tuyết với sương mù,

cuồng phong bão táp răm rắp vâng lời Người.

9 Núi non và gò nỗng hết thảy,

cây cỏ và bá hương các loại.

10 Mãnh thú và súc vật hết thảy,

côn trùng và chim loài có cánh.

11 Vua chúa trần gian và hết thảy muôn dân,

tướng lĩnh hết thảy các ngự sử gian trần

12 Trai tráng và cả nữ trinh,

lão bô với các nhi đồng!

13 Chúng hãy ngợi khen Danh Ðức Yavê,

vì chỉ có Danh Người cao siêu tuyệt đỉnh,

oai phong của Người lướt cả đất trời!

14 Người giương cao uy của dân Người:

Lời ca ngợi, việc của những ai thành tín với Người,

của con cái Israel, dân được lại gần Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page