Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 138 (137) -

Ca vãn tạ ơn

 

1 Của Ðavít.

Lạy Yavê, tôi xin cám tạ người hết lòng tôi,

vì Người đã khấng nghe lời miệng tôi,

trước mặt chư vị thần thánh tôi sẽ đàn ca cho Người.

2 Hướng về thánh điện Người, tôi phục lạy,

và tôi cám tạ Danh Người,

vì ơn Người, vì sự thật của Người,

vì sấm ngôn của Người, Người đã làm lớn quá,

mọi danh tiếng về Người.

3 Ngày tôi kêu lên, Người đã đáp lời,

[Người đã thêm] nhuệ khí cho hồn tôi.

4 Họ sẽ cám tạ Người, lạy Yavê, vua chúa trần gian hết thảy,

khi họ được nghe lời tự miệng Người,

5 và họ sẽ hát khen đường lối của Yavê;

"Lớn lao thay vinh quang của Ðức Yavê!

6 Yavê cao vời, nhưng Người đoái nhìn một kẻ khiêm ti,

kẻ tự cao, từ xa, Người thoảng biết đến".

7 Nếu tôi phải đi giữa ngặt nghèo,

Người sẽ cứu sống tôi,

địch thù tôi phải tức tối,

khi Người giương tay và tay phải Người tế độ cho tôi.

8 Yavê sẽ chu toàn mọi sự Người làm cho tôi,

lạy Yavê, ơn Người miên man vạn đại,

[công việc tay Người, xin Người chớ để dở chừng!]

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page