Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 063 (062) -

Khao khát Thiên Chúa

 

1 Thánh vịnh. Của Ðavít. Khi ông ở trong sa mạc. Yuđa.

2 Lạy Thiên Chúa, chính Người là Chúa Trời tôi,

về Người, tôi khắc khoải,

về Người, hồn tôi khát khao

và xác tôi cũng hao mòn,

như đất hạn hán, nẻ khô, khan nước.

3 Cũng như tôi đã từng được chiêm bái Người nơi thánh điện,

khi ngắm đến uy lực và vinh quang Người.

4 Vì ơn Người quí hơn mạng sống,

môi miệng tôi những tán dương Người.

5 Cũng vậy, tôi sẽ chúc tụng người trong đời tôi,

kêu Danh Người, tôi sẽ giương tay.

6 Hồn tôi mãn nguyện, dường thể no đầy mỹ vị cao lương,

miệng tôi sẽ ngợi khen Người, cất tiếng hò reo.

7 Tôi nhớ đến Người, khi nằm giường,

tôi gẫm suy về Người, lúc canh khuya,

8 vì Người là sức phù trì cho tôi,

dưới bóng cánh Người, tôi hò reo sung sướng.

9 Hồn tôi bám xiết lấy Người,

tay hữu Người nắm giữ lấy tôi.

10 Còn những kẻ tìm hại mạng tôi,

cho chúng đọa đày,

chúng hãy xéo vào âm ti địa tạng.

11 Hãy thí mặc chúng cho tay gươm phanh xác,

hãy thí mặc chúng làm mồi lũ sói rừng.

12 Ước gì đức vua được vui nơi Thiên Chúa,

ai thề nhân danh ngài sẽ được tự hào,

khi mồm phừơng láo khoét sẽ phải ngậm câm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page