Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 098 (097) -

Ðấng phán xét địa cầu

 

1 Thánh vịnh.

Hãy hát mừng Yavê một bài ca mới,

vì Người đã làm những sự lạ lùng.

Tay phải Người đã đáp cứu Người,

cánh tay thánh Người (đã trợ giúp Người!)

2 Yavê đã thông tỏ ơn Người cứu độ,

trước mặt muôn dân.

Người đã mạc khải đức công chính của Người.

3 Ơn nghĩa và lòng trung tín của Người,

Người đã nhớ lại cho nhà Israel.

Mút cùng cõi đất hết thảy đã thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

4 Hãy hoan hô mừng Yavê, toàn thể cõi đất!

hãy hân hoan, hãy reo hò, hãy đàn ca.

5 hãy đàn ca Yavê, tiếng cầm (réo rắt),

tiếng cầm (réo rắt), tiếng nhạc (du dương),

6 tiếng loa vang dậy, tiếng rúc tù và,

hãy hoan hô trước nhan Vua Yavê!

7 Biển cùng muôn vật lòng biển,

dương gian và người ở dương gian,

8 sông hãy vỗ tay,

núi non hãy đồng thanh reo hò,

9 trước tôn nhan Yavê, vì Người đến,

vì Người đến xét xử nhân trần,

Người xét xử dương gian, theo lẽ công minh

và muôn dân theo đường chính trực.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page