Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 053 (052) -

Người vô đạo

 

1 Phần nhạc trưởng. Cho cơn bệnh. Thi khúc. Của Ðavít.

2 Ðứa ngu dại tự nhủ đáy lòng:

"Không có Thiên Chúa!"

chúng ra đồi bại, bỉ ổi, vô luân,

hành thiện không còn có ai!

3 Tự trời, Thiên Chúa ngoảnh nhìn con cái Ađam,

thử xem ai là người có lương tri,

ai tìm Thiên Chúa.

4 Hết thảy đều đánh tháo, hư đốn cả lũ,

hành thiện không còn có ai,

một người cũng không!

5 Phải chăng chúng đã thành vô tri,

phường tác quái,

những kẻ ăn thịt dân tôi như người ta ăn bánh,

và chẳng cầu khấn cùng Thiên Chúa.

6 Nhưng tại trận, chúng phải kinh hãi rụng rời,

khi không có gì kinh khủng,

vì Thiên Chúa phơi xương quân vô đạo,

mặc cho Thiên hạ bêu nhục,

vì Thiên Chúa đã rẫy từ chúng.

7 Từ Sion, ai sẽ ban cho Israel ơn cứu độ?

khi Thiên Chúa đảo lại vận bĩ của dân Người,

Yacob sẽ hoan lạc, Israel sẽ được mừng vui.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page