Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 091 (090) -

Dưới cánh Ðấng Tối Cao

 

1 Ai ngụ cung cấm của Ðấng Tối Cao,

và trọ dưới bóng của Ðấng Toàn năng,

2 hãy thưa với Yavê:

"Chốn tôi trú ẩn và là thành lũy tôi,

Thiên Chúa của tôi, Ðấng tôi tin cậy!"

3 Vì chính Người sẽ giật ngươi khỏi lưới săn,

và cho khỏi tai vạ diệt vong.

4 Vũ dực của Người sẽ ấp ủ ngươi,

dưới cánh của Người, ngươi được ẩn náu,

sự thật của Người là khiên mộc giáp binh.

5 Ngươi sẽ không sợ hãi hùng đêm tối,

mũi tên bay giữa lúc ban ngày,

6 ôn thần mò mẫm trong đêm tối,

dịch tể hoành hành giữa ban trưa.

7 Bên cạnh ngươi, ngã gục từng ngàn,

và bên phải ngươi thì hàng vạn,

nhưng mảy may chẳng đụng tới ngươi,

8 Chỉ cần ngước mắt mà xem,

ngươi sẽ thấy quả báo trên phường ác nhân.

9 Vì ngươi đã nhận Yavê làm nơi ẩn náu,

Ðấng Tối Cao làm chốn dung thân,

10 hoạn nạn, ngươi sẽ không phải mắc,

tai ương sẽ chẳng hề bén mảng lều ngươi,

11 Vì ngươi, Người ra lệnh cho cac thiên thần,

để giữ gìn ngươi trên mọi lối ngươi đi,

12 họ sẽ nâng ngươi lên trên bàn tay họ,

kẻo chân ngươi vấp nhằm phải đá.

13 Ngươi sẽ dẫm lên hùm beo, rắn độc,

ngươi sẽ chà đạp sư tử, thuồng luồng.

14 "Ta sẽ cứu người, vì người khăng khít với Ta.

Ta sẽ hộ người, vì người nhìn biết Danh Ta.

15 Người kêu đến Ta và Ta đáp lại,

Ta sẽ ở cùng người trong lúc ngặt nghèo,

Ta sẽ giải thoát và sẽ tôn vinh.

16 Ta sẽ cho no đầy những ngày trường miên,

và cho người thấy ơn cứu độ của Ta".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page