Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 006 -

Xin Thiên Chúa nguôi cơn thịnh nộ

 

1 Phần nhạc trưởng. Có họa đàn. Theo đàn bát huyền. Thánh vịnh Ðavít.

2 Yavê, xin đừng theo nghĩa nộ mà phạt chúng tôi,

trong cơn lôi đình, xin chớ trừng trị tôi!

3 Xin dủ thương, lạy Yavê, vì tôi thân tàn sức kiệt,

xin chữa tôi, lạy Yavê, vì xương tôi rã rời.

4 Hồn vía tôi cũng rụng rời kinh khiếp,

còn Người, lạy Yavê, cho đến bao giờ nữa?

5 Xin đoái lai, lạy Yavê, xin gỡ thoát mạng tôi,

xin cứu tôi vì lòng nhân nghĩa của Người.

6 Bởi chưng [ai nhớ] đến Người nơi cõi chết,

chốn âm ty ai sẽ ngợi khen Người?

7 Tôi kiệt sức vì rên siết,

đêm đêm lệ thấm chăn nằm,

nước mắt chan hòa đẫm ướt giường tôi.

8 Phiền sầu mắt đã ra mờ,

hầu lòa ra mất giữa thù địch tôi.

9 Hãy kéo đi xa ta, hết thảy phường tác quái!

Kìa Yavê đã nghe tiếng tôi khóc than.

10 Yavê đã nghe lời tôi kêu van,

Yavê nhận lời tôi khẩn cầu.

11 Mọi kẻ thù tôi phải xấu hổ, rụng rời kinh khiếp,

trong chốc lát chúng phải xấu hổ tháo lui!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page