Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 144 (143) -

Ca vãn trong chiến tranh và toàn thắng

 

1 Của Ðavít.

Chúc tụng Yavê, Tảng đá của tôi,

Ðấng luyện tay tôi xung trận,

ngón tay tôi tham chiến,

2 nơi tôi ẩn núp và là thành lũy của tôi,

đồn trú của tôi và là Ðấng giải thoát tôi,

khiên mộc của tôi, nơi Người tôi ẩn náu,

Ðấng bắt các dân hàng phục quyền tôi.

3 Lạy Yavê, người phàm là gì để Người biết đến,

và con người là gì để Người phải bận tâm?

4 Phàm nhân ví tợ chút hơi,

ngày đời nó như cái bóng lướt qua.

5 Lạy Yavê, xin Người đảo nghiêng tầng trời Người xuống,

Người đụng đến núi non là chúng nghi ngút khói!

6 Xin làm sấm sét đánh tan lũ thù,

xin rỉa tên bắn làm chúng tán loạn!

7 Trên cao, xin chìa tay xuống,

xin cứu lấy tôi, vớt tôi khỏi cơn nước lớn,

khỏi tay giống nòi tha phương,

8 mồm chúng ba hoa láo khoét,

và tay phải chúng, tay phải gian ngoa.

9 Lạy Thiên Chúa, tôi xin hát mừng Người một bài ca mới,

với nhạc kim huyền, tôi xin đàn ca cho Người.

10 Ðấng ban toàn thắng cho hàng vua chúa,

Ðấng đã cứu Ðavít tôi tớ của Người.

11 Xin cứu tôi khỏi gươm họa ác,

xin giựt tôi khỏi tay giống nòi tha phương,

mồm chúng ba hoa láo khoét,

và tay phải chúng, tay phải gian ngoa.

12 Nam nhi chúng tôi ví thể cây ương,

lớn tốt trong thời xuân xanh,

nữ nhi chúng tôi như tượng nhân trụ giác,

điêu trác đúng mẫu đền đài.

13 Kho lẫm chúng tôi đầy vựa,

tung ra thức này thức khác,

chiên dê chúng tôi ngàn ngàn,

sinh sôi vạn vạn trong đồng chúng tôi.

14 Bò của chúng tôi béo nẫy,

tường không đổ, nước không hàng,

ngoài phố phường không một tiếng kêu la.

15 Phúc thay dân được như thế,

phúc thay dân được Yavê làm Thần.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page