Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 050 (049) -

Thờ phượng trong thần khí

 

1 Thánh vịnh của Asaph.

Thần của cả chư thần, Yavê lên tiếng,

Người triệu tập địa hoàn từ Ðông chí Tây.

2 Tự Sion, tuyệt diệu mỹ miều,

Thiên Chúa hiển linh.

3 Người đến, Thiên Chúa chúng ta,

và Người sẽ không không làm thinh.

Trước nhan Người, lửa bừng thiêu cháy,

xung quanh Người, cuồng phong vũ bão!

4 Người triệu tập các tầng trời trên cao,

làm một với đất, dọn cuộc phán xét dân Người:

5 "Hãy thâu họp lại những người kết nghĩa cùng ta,

những kẻ đã lấy lễ tế quyết thề Giao ước!"

6 Trời cao loan báo đức công chính của Người,

vì Thiên Chúa là Ðấng phán xét.

7 Hãy nghe, hỡi dân Ta, Ta sẽ phán,

Israel hỡi, này Ta sắp cáo tội ngươi,

Thiên Chúa, thần của ngươi, chính là Ta.

8 Ta không trách ngươi về các lễ tế,

lễ toàn thiêu của ngươi hằng có trước mặt Ta!

9 Ta sẽ không bắt bò tơ của nhà ngươi,

hay dê béo trong ràn.

10 Vì chưng thú hoang trong rừng là của Ta,

cũng như thú vật trên núi từng ngàn.

11 Ta biết chim chóc nơi bầu trời hết thảy,

và động vật ngoài đồng đều thuộc về Ta.

12 Có đôi, Ta không nói cho ngươi hay,

và dương gian và muôn vật dư đầy đều là của Ta.

13 Họa chăng Ta sẽ ăn thịt bò

và uống máu dê?

14 Hãy dâng lên Thiên Chúa một lễ tạ ơn,

và trọn niềm với Ðấng Tối Cao trong lời khấn vái.

15 Vào ngày quẫn bách, hãy kêu đến Ta,

Ta sẽ gỡ thoát cho và ngươi sẽ tôn vinh Ta.

16 Với người vô đạo, Thiên Chúa phán:

"Việc gì đến ngươi mà ngươi điểm các giới luật,

và bô bô nơi miệng Giao ước của Ta?

17 Trong khi ngươi chê ghét giáo điều,

và quẳng sau lưng lời lẽ của Ta?

18 Thấy quân trộm cướp, ngươi liền hùa rập,

ngươi cũng đồng lõa với lũ ngoại tình.

13 Ngươi khua miệng văng lời độc ác,

ngươi múa lưỡi đặt điều gian ngoa.

20 Ngồi xuống là ngươi xoi bói anh em,

con cùng một mẹ, ngươi cũng bêu nhuốc.

21 Ngươi làm thế, há Ta lại nín thinh,

họa chăng ngươi tưởng Ta cũng như ngươi?

Ta sẽ sửa trị, Ta sẽ banh ra trước mắt ngươi.

22 Hãy liệu mà hiểu lấy, hỡi phường quên lãng Chúa Trời.

Kẻo Ta phanh xé mà không người gỡ thoát!

23 Ai tế lễ tạ ơn là tôn vinh Ta,

và kẻ trọn lành trong đường lối,

Ta sẽ cho thấy ơn cứu độ Chúa Trời".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page