Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 129 (128) -

Chống lại kẻ thù của Israel

 

1 Ca ngợi lên Ðền.

Israel hãy nói:

Chúng đã hãm hại tôi ê hề từ lúc còn thơ.

2 Chúng đã hãm hại tôi ê hề từ lúc còn thơ,

nhưng chúng đã không sao đắc thắng trên tôi.

3 Trên lưng tôi thợ cày đã cày ngang dọc,

chúng xẻ bao luống cày dằng dặc!

4 Yavê là Ðấng công chính,

Người đã băm thừng chão của phường ác nhân.

5 Chúng hãy xấu hổ tháo lui,

hết thảy những ai thù ghét Sion!

6 Chúng hãy nên như cỏ mọc mái nhà,

đã khô héo trước khi người ta nhổ.

7 Người ta gặt không lấy đầy được nắm tay,

người lượm lúa không bỏ được đầy vạt áo;

8 Kẻ qua đường sẽ không nói:

"Chúc lành Yavê xuống trên các ngươi!"

Chúng tôi cầu cho các người muôn chúc lành,

nhân danh Ðức Yavê!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page