Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 057 (056) -

Nương náu bên Thiên Chúa

 

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Của Ðavít.

Se sẽ. Khi ông chạy vào hang, trốn Saul.

2 Xin thương xót tôi, lạy Thiên Chúa,

xin thương xót tôi,

nầy mạng tôi ẩn náu bên Người,

dưới bóng cánh Người tôi ẩn náu,

chờ cho tai họa ngang qua.

3 Tôi kêu với Thiên Chúa, Ðấng tối cao,

với Chúa Trời, ân chủ của tôi.

4 Ước gì tự trời, Người sai ai đến,

Người cứu lấy tôi

khỏi bàn tay những kẻ chực hại tôi!

Ước gì Thiên Chúa sai đến ơn Người,

sự thật của Người!

5 Oan mạng, tôi phải nằm giữa bầy sư tử,

mãnh thú cắn xé con cái loài người,

nanh chúng là giáo mác mũi tên,

lưỡi chúng là gươm sắc bén.

6 Hãy rướn mình quá các tầng trời, lạy Thiên Chúa

và vinh quang của Người trên toàn cõi đất!

7 Chúng đã gài lưới chân tôi,

[ chúng đè bẹp] mạng tôi,

trước mặt tôi, chúng đã đào hố,

trong hố, chúng đã lăn vào!

8 Lòng tôi sẵn sàng, lạy Thiên Chúa,

lòng tôi sẵn sàng; tôi xin đàn ca xướng hát.

9 Dậy đi, hỡi hồn tôi!

dậy đi, tiếng sắt tiếng cầm,

tôi sẽ lay tỉnh bình minh.

10 Tôi sẽ tạ ơn Người giữa muôn dân, lạy Chúa,

giữa các nước, tôi sẽ đàn ca cho Người.

11 Vì ơn của Người lớn thấu tận trời,

và sự thật của Người thấu tầng mây xanh.

12 Hãy rướn mình quá các tầng trời, lạy Thiên Chúa

và vinh quang của Ngưòi trên toàn cõi đất.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page