Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 103 (102) -

Thiên Chúa là tình yêu

 

1 Của Ðavít.

Hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng Yavê,

và tất cả tâm khảm tôi, Danh thánh Người!

2 Hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng Yavê,

và đừng quên các ơn lành Người ban!

3 Ðấng tha thứ mọi tội lỗi người,

Ðấng chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền,

4 Ðấng cứu sinh mạng ngươi khỏi hố,

Ðấng đội đầu ngươi, triều thiên ân nghĩa xót thương,

5 Ðấng cho [đời ngươi] no đầy hạnh phúc,

khiến tuổi xuân ngươi có sức phụng hoàng hồi xuân.

6 Yavê, Ðấng tác thành công chính,

và giải án cho hết thảy những người bị ức hiếp.

7 Người đã tỏ cho Môsê biết đường lối của Người

và cho con cái Israel các luân công của Người.

8 Yavê trắc ẩn và từ bi,

khoan dung và giàu ân nghĩa.

9 Người không hạch tội luôn luôn,

Người không cưu hờn mãi mãi,

10 Người không xử với ta xứng tội của ta,

Người không trả cho ta xứng lỗi ta làm.

11 Ví như trời cao hơn đất thế nào,

thì ơn Người cũng cao vời trên những ai kính sợ Người.

12 Ðông Ðoài cách nhau bao nhiêu,

thì người cũng cất lỗi phạm của ta xa ta chừng ấy.

13 Như cha xót thương con mình thế nào,

thì Yavê cũng xót thương những ai kính sợ Người như vậy.

14 Người biết hình hài ta sao,

Người nhớ lắm: Ta là bụi đất.

15 Người phàm, những ngày của nó khá ví như cỏ,

như hoa cỏ ngoài đồng, nó đơm hoa,

16 trên nó, làn khí chỉ thoáng qua, và nó đã không còn,

ngay chỗ nó choán cũng không còn nhận ra được nó.

17 Ơn của Yavê từ đời đời cho đến đời đời

trên những ai kính sợ Người,

và đức công chính của Người, hết đời con đến đời cháu,

18 trên những ai nắm giữ Giao ước của Người

và nhớ làm theo các mệnh lệnh của Người.

19 Ngai của Người, Yavê đặt ở trời cao,

vương quyền của Người quản cai vạn vật.

20 Hãy chúc tụng Yavê, hỡi các thần sứ của Người,

những anh hùng dũng mạnh làm theo lời Người,

sẵn vâng tiếng Người phán ra.

21 Hãy chúc tụng Yavê, hỡi các cơ binh của Người,

tôi trung tùng phục ý Người.

22 Hãy chúc tụng Yavê hết thảy, hỡi các công trình của Người,

khắp chốn trong nước của Người!

Hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng Yavê!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page