Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 056 (055) -

Tin cậy vào Thiên Chúa trong cơn quẫn bách

 

1 Phần nhạc trưởng. Theo cung "áp bức của các vương công xa lạ".

Của Ðavít. Se sẽ. Khi quân Philitin tra tay trên ông ở Gat.

2 Xin thương xót tôi, lạy Thiên Chúa,

vì người đời chực hại tôi,

suốt ngày quân giặc dồn ép tôi.

3 Suốt ngày các kẻ rình tôi, những chực hại tôi,

nhiều thay, quân giặc đánh phá tôi!

4 Ôi! Lạy Ðấng Cao xanh, ngày tôi kính sợ,

tôi đặt cậy trông nơi Người.

5 Nơi Thiên Chúa, tôi xin ca ngợi lời Người,

nơi Thiên Chúa, tôi đặt cậy trông,

tôi không sợ: xác phàm có làm gì được tôi!

6 Suốt ngày, chúng lấy lời nói mà đả thương tôi,

ý nghĩ của chúng hết thảy là làm hại tôi,

7 khi tụm lại, khi lén lút, chúng rình theo gót tôi,

dường thể lăm le cướp mạng tôi!

8 Bởi ác quái đã đầy, chúng hãy vô phương thoát mạng,

xin phó mặc chúng cho khí nộ muôn dân, lạy Thiên Chúa!

9 Phận tôi long đong, Người đã kê khai,

nước mắt tôi, xin Người tích lại trong vò,

há lại không phải trong sổ của Người đó sao?

10 Bấy giờ địch thù của tôi sẽ phải tháo lui,

vào ngày tôi kêu cứu.

Vâng! Tôi biết: Thiên Chúa hộ vực tôi!

11 Nơi Thiên Chúa, tôi xin ca ngợi lời Người,

nơi Yavê, tôi xin ca ngợi lời Người.

12 Nơi Thiên Chúa tôi đặt cậy trông, tôi không sợ!

người phàm có làm gì được tôi?

13 Tôi quyết giữ, lạy Thiên Chúa, các điều đã khấn với Người,

tôi xin vuông tròn lễ tế tạ ơn,

14 vì Người đã giựt mạng tôi thoát khỏi tử thần,

há chân, Người lại không giữ cho khỏi bổ nhào đó sao?

cho tôi bước đi trước nhan Thiên Chúa

trong ánh dương soi cho người sống.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page