Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 024 (023) -

Nhập môn Thánh điện

 

1 Thánh vịnh. Của Ðavít.

Của Yavê, đất cùng điều đất chở,

dương gian và người ở dương gian.

2 Vì Người đã đặt móng nó trên đại dương,

và đóng cử cho nó trên hà bá.

3 Ai sẽ lên núi Yavê?

Ai sẽ đứng chầu trong chốn thánh điện của Người?

4 Kẻ tay trắng trong, lòng băng tuyết.

Hồn không hướng tới hư không,

không thể đặt mưu phỉnh gạt.

5 Kẻ ấy sẽ lĩnh chúc lành Yavê ban xuống,

cùng ân nghĩa từ thần linh tế độ.

6 Ðó là dòng dõi những người muốn kiếm Yavê,

những kẻ tìm nhan Người, Thiên Chúa của Yacob.

7 Cổng vào hãy nhấc đầu lên,

cửa vạn đại hãy vươn mình,

để cho Vua vinh hiển lâm trào!

8 Vua vinh hiển, Người là ai đó vậy?

Yavê, Ðấng dũng lực, Ðấng anh hùng,

Yavê, Ðấng anh hùng nơi trận mạc!

9 Cổng vào hãy nhấc đầu lên,

cửa vạn đại hãy vươn mình,

để cho Vua vinh hiển lâm trào!

10 Vua vinh hiển, Người là ai đó vậy?

Yavê thiên binh,

Vua vinh hiển ấy, chính là Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page