Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 097 (096) -

Yavê hiển thắng

 

1 Yavê là Vua, đất hãy nhảy mừng,

vô vàn, đảo hãy hoan vui!

2 Mây mù bao quanh Người,

chính trực công minh là bệ ngai Người.

3 Lửa đi trước nhan Người

và thiêu cháy các địch thù Người tứ phía.

4 Người cho chớp lòe rạng cả dương gian,

ngợp ánh chớp đất kinh hoàng lảo đảo,

5 núi non tan ra như sáp,

trước tôn nhan Yavê,

trước tôn nhan Chúa toàn cõi đất.

6 Trời cao loan báo đức công chính Người,

và hết thảy các dân được thấy vinh quang Người.

7 Hết thảy những ai thờ ngẫu tượng sẽ phải xấu hổ,

những kẻ vinh vang nơi tà thần;

toàn thể chư thần phục lạy Người!

8 Sion nghe được thì vui sướng,

và chúng nhảy mừng đoàn nữ tử Yađa,

vì án công minh của Người, lạy Yavê.

9 Vì Người, lạy Yavê,

Ðấng Tối Cao trên khắp cõi trần,

Người thật cao siêu tuyệt vời hơn hết thảy chư dân!

10 Yavê mến những ai ghét sự dữ!

Người gìn giữ tính mạng những ai thành tín với Người,

Người giựt chúng khỏi tay phường ác nhân.

11 Ánh sáng rạng lên cho người công chính,

và vui mừng cho những kẻ lòng ngay.

12 Hãy vui mừng trong Yavê,

hỡi những người công chính,

hãy cám tạ thánh danh người!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page