Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 061 (060) -

Lời cầu của kẻ lưu đày

 

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Của Ðavít.

2 Xin hãy nghe tiếng tôi kêu van,

xin hãy để ý đến lời tôi cầu nguyện:

3 Từ mút cùng cõi đất tôi kêu lên với Người,

lòng thời rã rượi.

Nơi tảng đá cao vời xa kia, xin dẫn tôi đến.

4 Vì Người là nơi tôi ẩn náu,

là tháp kiên cố chấp cả địch thù.

5 Ước gì tôi được ngụ trong lều Người mãi mãi,

và được dung thân dưới cánh Người chở che.

6 Vì Người, lạy Thiên Chúa, Người đã nghe lời tôi khấn vái,

chính Người đã ban cơ nghiệp cho những kẻ kính sợ Người.

7 Xin cho đời đức vua được thêm dài ngày,

và tuổi thọ đời này qua đời khác.

8 Ước gì ngài ngự trị mãi mãi trước mặt Thiên Chúa,

và ân nghĩa cùng sự thật hãy hộ vệ ngài.

9 Bấy giờ tôi sẽ đàn ca mừng Danh Người mãi mãi,

để ngày qua ngày tôi được trọn lời khấn dâng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page