Thời Sự hằng tuần
và Huấn Ðức của ÐTC
trong tháng 1~6 năm 1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thời Sự trong tháng 06/1999

Thời Sự trong tháng 05/1999

Thời Sự trong tháng 04/1999

Thời Sự trong tháng 03/1999

Thời Sự trong tháng 02/1999

Thời Sự trong tháng 01/1999

Những bài Thời Sự và Huấn Ðức trong tháng 7~12 năm 1998
Những bài Thời Sự và Huấn Ðức trong tháng 1~6 năm 1998
Những bài Thời Sự và Huấn Ðức trong năm 1997

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC
Những Bài Giảng và Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home Page