Thời Sự hằng tuần
và Huấn Ðức của ÐTC
trong tháng 1~6 năm 1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thời Sự trong tháng 6/1998

Thời Sự trong tháng 5/1998

Thời Sự trong tháng 4/1998

Thời Sự trong tháng 3/1998

Thời Sự trong tháng 2/1998

Thời Sự trong tháng 1/1998

Những bài Thời Sự và Huấn Ðức trong năm 1997

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home Page