Tổng kết
tình hình Thế Giới và Giáo Hội
trong năm 1998 vừa qua

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page