Những cố gắng
để tìm kiếm hoà bình
cho Ðông Timor và Indonesia


(Bishop Belo in Bacau)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW


Back to Radio Veritas Asia Home Page