Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 61 -

 

Sứ mạng tiên tri

1 Thần khí của Ðức Chúa Yavê ở trên tôi;

vì Yavê đã xức dầu cho tôi;

Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó,

để ràng rịt những người lòng tan vỡ,

để tuyên bố lưu đồ được ân xá, và mở tù cho người bị cấm cố.

2 để ban bố năm Yavê thương đoái,

và ngày báo thù của Thiên Chúa ta thờ;

để ủi an những người khóc than,

3 để đem vui cho những người khóc than ở Sion,

để ban cho chúng đai mão thay thế bụi tro,

dầu hoan lạc thay vì tang ma,

áo mặc ngày hội thay cho khí lực đuối tàn.

Người ta sẽ gọi chúng là cây nhân cội phúc,

là vườn cây Yavê trồng để nên mối vinh dự cho Người.

4 Chúng sẽ xây lại cảnh hoang tàn cổ xưa

và dựng lại nhà cửa tan hoang của tiền bối.

Chúng sẽ tu bổ những thành còn là phế tích,

những cảnh tan hoang đã bao đời.

5 Khách lạ túc trực và chăn giữ dê cừu của các ngươi,

các ngươi sẽ có con cái tha bang làm lực điền, thợ vườn nho.

6Còn các ngươi, các ngươi sẽ được gọi là tư tế Yavê,

cũng mang tước hiệu là lễ sinh của Thiên Chúa các ngươi thờ,

ăn lộc trên của cải các nước,

và tự hào với nguồn phú vinh của chúng.

7 Thay vì xấu hổ, các ngươi sẽ được lường đôi,

thay vì lăng nhục, thì phần của chúng sẽ là reo vui,

cho nên nơi quê quán chúng, chúng sẽ chiếm đôi cơ nghiệp,

và sẽ được hưởng niềm vui vĩnh viễn.

8 Vì Ta Yavê, Ta yêu chuộng công minh,

và ghét cướp giựt trái lẽ;

Ta sẽ trung thành trả công cho chúng,

Ta sẽ kết giao ước vĩnh tồn với chúng.

9 Dòng giống chúng sẽ được biết đến trong các nước,

và miêu duệ chúng (lừng lẫy) giữa muôn dân;

ai thấy chúng đều nhận biết chúng

đích thị là dòng giống được Yavê chúc lành.

 

Cảm tạ

10 Tôi hân hoan vui sướng trong Ðức Yavê,

mạng tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa tôi thờ,

vì Người đã mặc cho tôi áo cứu độ.

Chiến bào công chính, người phủ lên tôi

như tân lang chỉnh tề đai mão

và tân nương điểm trang phục sức.

11 Vì như đất trổ sinh chồi lộc,

như thửa vường mọc giống đã gieo,

cũng vậy, Ðức Chúa Yavê sẽ cho đức nghĩa nảy chồi,

và lời ngợi khen trước cả muôn dân.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page